Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

"Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande" Lpfö -98/16

Förskoleråd

Syfte
Förskolerådet är ett forum för delaktighet och samverkan för övergripande verksamhetsfrågor, det är en mötesplats för förskolechef, vårdnadshavare och pedagoger på förskolan.

Förskolerådets uppdrag

Förskolerådets sammanträder två gånger per läsår tillsammans med förskolechef, pedagoger och föräldrarrepresentanter från avdelningarna. Förskolerådet är ett tillfälle för verksamheten att få vårdnadshavares synpunkter om verksamheten. Det är ett forum för förskolans utvärdering och analys som bidrar till verksamhetens utveckling.

Förskolerådsrepresentant 
Varje avdelning på förskolan har två representanter som är med på mötena. Som representant samlar man in eventuella frågor/ synpunkter från övriga vårdnadshavare på avdelningarna. Dessa frågor/ synpunkter mailas ca en vecka före mötet till förskolechef, samt tas med till förskolerådet. Frågor/synpunkter som tas upp på mötena ska vara övergripande och gälla hela förskolan.

Vid varje möte skrivs minnesanteckningar som läggs på hemsidan.